Strabizam

Strabizam

Za onoga ko ima pogrešan položaj očiju, kažemo da je razrok. U medicini, preciznije u oftalmologiji kaažemo da je to strabizam. Javlja se kod dece u najranijem uzrastu.
Kada ima problem strabizma, mozak izabere jednu od dve ponuđenje slike istog predmeta, favorizujući jedno oko, a drugo zapostavljajući. To znači da kod osobe koja je razroka vidne ose nisu paralelne. Ova vrsta poremećaja pogađa dva do pet odsto celokupne populacije. Svako drugo dete koje ima razrokost i slabovido je.

Rana dijagnoza – najznačajnija

Što se pre razrokost otkrije, što je kraće njegovo trajanje to su rezultati lečenja bolji. Saradnja između dva oka uspostavlja se između četvrtog i šestog meseca života, pa se do tog perioda toleriše periodično skretanje očiju. Uočljiva razrokost na rođenju i periodično skretanje posle šestog meseca života zahtevaju pregled lekara strabologa.
Svako dete tri puta pregleda očni lekar do polaska u školu, pa ne bi trebalo da se propusti ozbiljniji oftalmološki problem. Idealni termini tih pregleda su do kraja prve godine, oko treće godine i pred polazak u školu.

Strabizam je izlečiv

Pitanje je na koji način i koliko je vremena potrebno za lečenje. Razrokost se pobeđuje nošenjem odgovarajućih naočara i zatvaranje oka ili intervencijom hirurga, što zavisi od stanja očiju pojedinca.
Urođeno bežanje oka ka nosu (konvergentna razrokost ili ezotropija), velike i stabilne veličine devijacije (veličine ugla) i sa normalnom dioptrijom, mogu se već krajem prve godine operativno lečiti.
Razrokosti nastala zbog dalekovidosti (hipermetropije) može se korigovati upornim nošenjem naočara, savesno i svakodnevno, celog dana, a ne samo povremeno ili na par sati. Kod ove dece je u kasnijem uzrastu (šesnaesta do osamnaesta godina starosti i dve godine stabilne dioptrije) moguće uraditi operaciju za skidanje dioptrije kojom rešavamo i problem dioptrijskog statusa i problem razrokosti.
Kada oči povremeno skreću u stranu najbolje je sa operacijom sačekati do predškolskog uzrasta.

Zatvaranje zdravog oka

Slabovidost koja se javlja u pedeset odsto slučajeva razrokosti leči se zatvaranjem zdravog oka da bi se ono koje ima problem nateralo da se koriguje.„Lenje“ oko je sinonim za slabovido oko. Kada postoji značajna dioptrija potrebno ju je korigovati pri lečenju slabovidosti.
Rezultati lečenja su odlični ako ne postoji neka organska prepreka za to. Da bi ova terapija bila efikasa neophodna je puna saradnja roditelja u ovoj napornoj proceduri. Nužno je i razumevanje za dete: zatvori mu se oko na koje vidi dobro ostavi se da funkcioniše sa slabovidim okom. Ova terapija time zahteva upornost i deteta i roditelja. Dobro je što ova terapija brzo daje rezultate.

Neizbežna brza operacija

Kada se pokušaju sva nehirurška lečenja ili kada rezultati nisu zadovoljavajući ostaje operacija kao izlaz iz sveta razrokosti. Operišu se najčešće oba oka i menja samo položaj očiju. To se postiže na nekoliko načina: oslabi se mišić koji je u pojačanoj akciji, ili se pojača mišić koji ima suprotnu funkciju ili se kombinuju ove dve mogućnosti. O tome odlučuje hirurg.

Intervancija je rutinska i zahteva opštu anesteziju. Dete dan posle intervencije ide kući, bez flastera, uz terapiju kapima. Uspešnost ove operacija je i do 80% u jednom operativnom zahvatu.
Teško je objasniti roditeljima da operacije moraju da se obave na oba oka deteta iako je jedno oko „krivo”, a drugo „pravo”. Treba oba oka namestiti. Uz strabizam gotovo uvek ide ambliopija, to jest jedno od ta dva oka, ono koje nije dobro “nanišanjeno” – slabije vidi, pa uz lečenje strabizma ide i lečenje ambliopije.

Razrokst se leči upornošću

Izuzeci su operativni zahvati kod pacijenata koji su na jednom oku slabovidih ili kod pacijenata sa paralitičkim strabizmima gde se uglavnom intervencija vrši samo na jednom oku.